Παρακολουθείστε αναλυτικά και συγκριτικά στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα δεδομένα ενημερώνονται περιοδικά.

world gr 20220529

 

 

Τα αριθμητικά δεδομένα της πανδημίας για την επιλεγμένη ομάδα χωρών θα συνεχίσουν να ενημερώνονται περιοδικά, χωρίς να συνοδεύονται πάντα από σχολιασμό. Εποπτικά στοιχεία για κάθε χώρα παρουσιάζονται στις αντίστοιχες ξεχωριστές σελίδες.

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση έχει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα ενημέρωσης και παρουσίασης της γενικής εικόνας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και εργαλείο λήψης ή αξιολόγησης αποφάσεων και μέτρων.

Δείτε εδώ την επεξήγηση των μεγεθών που παρουσιάζονται στον πίνακα και τα διαγράμματα.

 

Προηγούμενες Δημοσιεύσεις

28/5/2020

Το επίκεντρο της πανδημίας φαίνεται πώς έχει μετακινηθεί από την Ευρώπη προς τη Λατινική Αμερική, ενώ η κατάσταση στις ΗΠΑ παρουσιάζει μικρή βελτίωση, χωρίς όμως να είναι ακόμα σαφής η εξασθένιση.

Ο βαθμός στον οποία η ασθένεια εξαπλώθηκε και η ένταση την οποία έλαβε σε κάθε χώρα, είναι το αποτέλεσμα του πολύπλοκου συνδυασμού πολλών διαφορετικών και ετεροβαρών παραμέτρων.

Η πρώτη και πολύ σημαντική αβεβαιότητα βρίσκεται στα ίδια τα δεδομένα που παρουσιάζει κάθε χώρα, είτε λόγω πολιτικής σκοπιμότητας (Ρωσία και Τουρκία είναι σχεδόν βέβαιο ότι παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία), είτε λόγω της αδυναμίας των κρατικών μηχανισμών να συλλέξουν και να παρακολουθήσουν τα δεδομένα, σε συνδυασμό με τις κακές υποδομές δημόσιας υγείας και την αδυναμία πρόσβασης σε αυτές μεγάλου μέρους του πληθυσμού (όπως συμβαίνει σε πολλές από τις φτωχότερες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Ν. Αμερικής).

Χωρίς αμφιβολία η επάρκεια και ετοιμότητα του συστήματος υγείας έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των νοσηλευόμενων κρουσμάτων και την αποφυγή της ενδο-νοσοκομειακής τροφοδότησης της επιδημίας, με κυριότερα παραδείγματα την Αυστρία και τη Γερμανία.

Η λήψη μέτρων περιορισμού της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική σε όλες τις χώρες. Η χρονική στιγμή λήψης τους ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και αποτελεσματική (όπως στην περίπτωση της Ελλάδας), ενώ παλινωδίες (Μ. Βρετανία), ή ακόμα και μικρές καθυστερήσεις (Γαλλία, Ισπανία), δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τη σημαντική εξάπλωση.

Οι πρακτικές περιορισμού και ιχνηλάτισης κρουσμάτων, εφαρμόστηκαν στις περισσότερες χώρες, αλλά είχαν την πιο έντονη, αμφιλεγόμενη και ενδεχομένως ακραία, εφαρμογή τους σε χώρες όπως η Ν. Κορέα και η Ταιβάν με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων παρακολούθησης, και σε συνδυασμό με την εμπειρία τους από προηγούμενες ιογενείς επιδημίες φαίνεται ότι συντέλεσαν στο γρήγορο περιορισμό της εξάπλωσης..

Οι κοινωνικές συνήθειες, ο τρόπος ζωής, η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, επίσης είναι παράμετροι που επηρέασαν την εικόνα της επιδημίας σε κάθε χώρα. Η Σουηδία, με σχεδόν μηδενικά μέτρα περιορισμού της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, μέχρι σήμερα, παρουσιάζει εικόνα, αναλογικά σε σχέση με τον πληθυσμό, αντίστοιχη της Γαλλίας, αλλά χωρίς τις αντίστοιχες τάσεις εξασθένισης.

Χώρες οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική κίνηση επισκεπτών για επαγγελματικούς, πολιτικούς και τουριστικούς λόγους (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Βέλγιο), ή/και είναι σημαντικά hubs transit αερομεταφορών, ήταν πολύ πιο εκτεθειμένες σε εισαγόμενα κρούσματα.

Τυχαία γεγονότα, όπως αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, που συγκέντρωσαν μεγάλους αριθμούς ανθρώπους, πριν ακόμα γίνει αντιληπτό το μέγεθος του κινδύνου, σίγουρα συνέβαλαν σε ένα βαθμό στην εξάπλωση των κρουσμάτων.

Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, άμεσα και έμμεσα, επιδρούν αν όχι στον ίδιο τον ιό, τουλάχιστο στην ευκολία μετάδοσης, αλλά και στην κοινωνική ζωή.

Το πιο πιθανό είναι ποτέ δε θα γίνει μετά βεβαιότητας γνωστός ο βαθμός στον οποίο κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες (αλλά ενδεχομένως και αρκετοί άλλοι) επέδρασε, για κάθε χώρα, στην ένταση, την ταχύτητα εξάπλωσης και τα αποτελέσματα της επιδημίας.

 

2/5/2020

Η διαδικασία άρσης των περιοριστικών μέτρων και της σταδιακής ενεργοποίησης των διαφόρων δραστηριοτήτων, περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση των αριθμητικών και ποιοτικών δεδομένων εξέλιξης της πανδημίας.

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας είναι εξαιρετικά πιθανό να απαιτηθούν αναπροσαρμογές των μέτρων, ενδεχομένως και μερική επαναφορά περιοριστικών μέτρων, τοπικά ή και στο σύνολο της επικράτειας.

Η αξιολόγηση της πορείας της πανδημίας δεν θα γίνει βάσει ενός δεδομένου (π.χ. τον αριθμός των κρουσμάτων), αλλά θα είναι μια σύνθετη εκτίμηση πολλών διαφορετικών παραμέτρων.

Μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στην αξιολόγηση των δεδομένων των επόμενων ημερών είναι η διαφοροποίηση στην πολιτική διεξαγωγής ελέγχων, με αύξηση του αριθμού των τέστ και του εύρους πληθυσμού-περιπτώσεων που αυτά θα καλύπτουν. Μια αύξηση του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες, τόσο λόγω της αύξησης του αριθμού των τεστ και λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων, θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά πιθανή. Μέχρι και 50 νέα κρούσματα ανά ημέρα δε θα πρέπει να θεωρηθούν ανησυχητικά. Αντίθετα αριθμοί νέων κρουσμάτων που θα πλησιάζουν τα 100 ανά ημέρα, αναλόγως της ποιοτικής τους σύνθεσης (συγκέντρωση, εξάρτηση, προέλευση) και της χρονικής τους εξέλιξης, θα αποτελέσουν πιθανό παράγοντα αναθεώρησης της διαδικασίας άρσης των μέτρων.

Ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των θανάτων θα είναι από τις σημαντικές παραμέτρους, καθώς έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα ένα απόλυτο μέγεθος της αξιολόγησης της επιδημίας στην Ελλάδα και είναι ανεξάρτητος από τη μεταβολή της πολιτικής στη διεξαγωγή τεστ.

Ιδιαιτέρως σημαντικό μέγεθος είναι ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση που μεταφράζεται κατά κανόνα σε κλίνες ΜΕΘ. Ο πιθανός ρυθμός αύξησης θα είναι κριτήριο ιδιαίτερης σημασίας, καθώς από αυτόν θα προκύψει η προβολή της εξέλιξής του σε τιμές κατ’ αρχήν άνω του 100 και κυρίως άνω του 150. Σημειώνεται ότι προβολή η οποία θα οδηγεί σε τιμές άνω του 200 θα είναι το απόλυτα κακό σενάριο.

Τέλος ο περίφημος ενεργός ρυθμός αναπαραγωγής της ασθένειας ο οποίος προκύπτει από τα εξειδικευμένα μαθηματικά μοντέλα παρακολούθησης της επιδημίας, θα είναι το κύριο εργαλείο λήψης αποφάσεων.

Σε ότι αφορά την πορεία της πανδημίας σε άλλες χώρες, στην ομάδα των χωρών των οποίων τα δεδομένα παρακολουθούνται στα πλαίσια της παρούσης προσπάθειας, προστέθηκαν η Τουρκία και η Ρωσία. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει παγκοσμίως αρκετή δυσπιστία για την ακρίβεια των δεδομένων που δημοσιοποιούν, κυρίως η Τουρκία και δευτερευόντως η Ρωσία. Βέβαια η ακρίβεια των δεδομένων, είτε ως αποτέλεσμα ελλιπούς/καθυστερημένης συλλογής στοιχείων, είτε ως κρατική πολιτική κατεύθυνση, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και για αρκετές άλλες χώρες, όπως η Μ. Βρετανία από την οποία αναφέρεται ότι οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι θάνατοι αφορούν μόνο εκείνους που εκείνους που έχουν λάβει χώρα εντός νοσοκομειακών μονάδων.

 

24/4/2020

Σχεδόν στο σύνολο της Ευρώπης η πανδημία δείχνει σαφείς τάσεις εξασθένισης, και οι περισσότερες χώρες έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα.

Κυριότερες εξαιρέσεις είναι η Μ. Βρετανία και η Σουηδία. Στη Μ. Βρετανία τα κρούσματα και οι θάνατοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η έλλειψη ενημερωμένων στοιχείων για τους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας. Στη Σουηδία ο ρυθμός αύξησης των θανάτων παραμένει σημαντικός, ενώ αυξάνεται αργά, αλλά σταθερά και ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην Ελλάδα, μειώνονται συνεχώς οι ρυθμοί αύξησης κρουσμάτων και θανάτων, καθώς επίσης και ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση. Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι οι εντοπισμένες εστίες που ανακαλύπτονται τις τελευταίες μέρες σε κλινικές, αποτελούν παράγοντες μεγάλου κινδύνου.

Κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης πολύ περισσότερων εξετάσεων σε σχέση με αυτές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η σωστή ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού για τον τρόπο χρήσης μασκών και γαντιών, καθώς η μέχρι σήμερα χρήση τους από το γενικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε καταστήματα τροφίμων, είναι κατά κανόνα λανθασμένη και πιθανή πηγή περισσότερων προβλημάτων.

17/4/2020

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις της ημέρας ήρθε από την Κίνα η οποία αναθεώρησε τον αριθμό των θανάτων στην Ουχάν, προσθέτοντας 1.290 νεκρούς και αυξάνοντας το συνολικό αριθμό κατά 40%.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ήρθε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ενισχύεται ο σκεπτικισμός με τον οποίο όλο και περισσότεροι βλέπουν τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Κίνα για την πανδημία, έχοντας πλέον τα αντίστοιχα δεδομένων πολλών χωρών, σε προχωρημένο στάδιο. Η υποεκτίμηση κρουσμάτων και νεκρών, είτε σε πρωτογενές επίπεδο συλλογής στοιχείων εντός της Κίνας, είτε στη δημοσιοποίηση των πραγματικών αριθμών, φαίνεται όλο και πιο πιθανή και ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν και άλλες αναθεωρήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν όντως οι αριθμοί που ανακοινώνονταν από την Κίνα ήταν σημαντικά μικρότεροι των πραγματικών, ίσως αυτό να συνετέλεσε στην κακή εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου σε αρκετές από τις χώρες που στη συνέχεια χτυπήθηκαν από την επιδημία.

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η επιδημία φαίνεται να φθίνει, με διαφορετική ταχύτητα σε κάθε χώρα, ανάλογα και με την έκταση την οποία πήρε.

Η Μ. Βρετανία βρίσκεται στην πιο δύσκολη κατάσταση και θα συνεχίσει να καταγράφει σημαντικούς αριθμούς θανάτων για τουλάχιστο 5 ημέρες ακόμα, ενώ το Βέλγιο το οποίο έχει αποκτήσει τη θλιβερή πρωτιά θανάτων σε αναλογία προς τον πληθυσμό του, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη Γερμανία η τάση εξασθένισης της επιδημίας δεν είναι ακόμα απόλυτα ξεκάθαρη, καθώς υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις στους ρυθμούς κρουσμάτων και θανάτων, δημιουργώντας κάποιες ανησυχίες.

Το «πείραμα» της Σουηδίας κρέμεται από μια κλωστή και η επόμενη εβδομάδα θα δείξει αν οι ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας (μικρή πυκνότητα πληθυσμού, χαμηλή κοινωνικότητα, χαμηλός μέσος όρος ηλικίας, de-facto κοινωνική αποστασιοποίηση και απομόνωση των ηλικιωμένων) θα είναι αρκετές για να  υποκαταστήσουν τα μέτρα περιορισμού που δεν εφαρμόστηκαν.

 

13/4/2020

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες οι ρυθμοί των κρουσμάτων και θανάτων μειώνονται συνεχώς, ενώ επίσης τάσεις μείωσης εμφανίζουν και οι αριθμοί των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Αυστρία φαίνεται ότι βρίσκεται στην πιο προχωρημένη φάση εξασθένισης. Όπως και στην περίπτωση της Γερμανίας, το σύστημα υγείας απορρόφησε με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις συνέπειες της επιδημίας, χωρίς να εμφανίσει σημεία υπερβολικής πίεσης. Και οι δύο χώρες μένουν σε ποσοστά θνητότητας κάτω του 3%, και εμφανίζουν ποσοστό ασθενών που ανέρρωσαν άνω του 50%.

Η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ελβετία επίσης εμφανίζουν σαφείς τάσεις σταδιακής εξασθένισης, οι οποίες εάν συνεχιστούν έως το τέλος της εβδομάδας θα μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς.

Η Ιταλία και η Ισπανία επίσης εμφανίζουν τάσεις εξασθένισης, αν και με πολύ αργό ρυθμό. Το ιδιαιτέρως θετικό στοιχείο για την Ιταλία είναι η σημαντική ανακούφιση του συστήματος υγείας.

Λιγότερο ξεκάθαρη είναι η τάση εξασθένισης στη Γαλλία, καθώς τα δεδομένα κρουσμάτων και θανάτων πολλών προηγούμενων ημερών αντιπροσωπεύουν σωρευτικές καταγραφές. Η διαπίστωση της εξασθένισης προέρχεται κυρίως από την αργή, αλλά σαφή μείωση του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Σουηδία η οποία είναι από τις ελάχιστες χώρες που ακολουθούν μια πολιτική πολύ ήπιων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης, μέχρι σήμερα δεν εμφανίζει αισθητά χειρότερη εικόνα από τις υπόλοιπες χώρες, παρά το γεγονός ότι φαίνεται πώς το σύστημα υγείας δέχεται σημαντική πίεση.

Στο Βέλγιο φαίνεται πώς η εξασθένιση δεν έχει αρχίσει ακόμα και πιθανότατα η χώρα διανύει την πιο δύσκολη εβδομάδα της επιδημίας.

Η κατάσταση στη Μ. Βρετανία είναι χειρότερη από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης καθώς η επιδημία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, με σημαντική επιφύλαξη καθώς δεν είναι διαθέσιμα ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των ασθενών που έχουν αναρρώσει, ενώ ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση δεν έχει επικαιροποιηθεί τις τελευταίες 9 μέρες.

Στις ΗΠΑ, ενώ η Ν. Υόρκη φαίνεται πώς μπαίνει σταδιακά σε φάση εξασθένισης, άλλες 12 πολιτείες καταγράφουν αριθμούς κρουσμάτων πάνω από 10.000 και 9 από αυτές πάνω από 500 θανάτους.

Τις τελευταίες 2 ημέρες παρατηρείται και μια αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφονται στην Κίνα, τα οποία έχουν αναφερθεί ως εντοπισθέντα κατά την είσοδο στη χώρα.

Στην Ελλάδα το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η μείωση, για 8η συνεχόμενη ημέρα, του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση και η διαχειρίσιμη πίεση προς το σύστημα υγείας. Δυνητικά επικίνδυνο στοιχείο είναι η εμφάνιση κρουσμάτων σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων και μεταξύ ευάλωτων πληθυσμών.

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την άρση των μέτρων περιορισμού των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και φαίνεται πώς η πρώτη που θα προχωρήσει, εντός του Απριλίου, είναι η Αυστρία.

Ο σχεδιασμός της σταδιακής άρσης των μέτρων, είναι μια διαδικασία θα ακολουθήσει αντίστροφη σειρά σε σχέση με την επιβολή τους, και κάθε βήμα θα απέχει από το επόμενο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην περίοδο επώασης του ιού και εμφάνισης συμπτωμάτων. Επίσης πιθανότατα θα αλλάξει η στόχευση των εξετάσεων οι οποίες δε θα αφορούν μόνο ύποπτα κρούσματα, αλλά και δείγματα από το γενικό πληθυσμό, σε συνδυασμό με εξετάσεις αντισωμάτων για τη διερεύνηση της πραγματικής εξάπλωσης που είχε ο ιός.

 

10/4/2020

Το μέγεθος της Ελλάδας και οι πληθυσμιακές πυκνότητες στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην εύκολη και ταχεία εξάπλωση, αρχικά μικρών εστιών της επιδημίας.

Υπό αυτή την έννοια η μέχρι σήμερα ήπια πορεία μπορεί πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα να ανατραπεί. Άλλωστε στις περισσότερες χώρες που αντιμετωπίζουν την πιο οξεία εκδήλωση της επιδημίας, υπάρχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος (π.χ. Λομβαρδία, Ν. Υόρκη).

Μια απότομη συσσώρευση σοβαρών περιστατικών στα νοσοκομεία μιας περιοχής μπορεί μέσα σε 1-2 ημέρες να οδηγήσει στην τοπική υπερφόρτωση των νοσοκομείων, τα οποία εάν ξεπεράσουν τα όριά τους θα μεταβληθούν τα ίδια σε εστίες εξάπλωσης.

Το αισιόδοξο, ορατό, σενάριο της σταδιακής επανόδου σε μια μορφή κανονικότητας από τις αρχές Μαίου είναι πολύ πιο μακριά από τις 25-30 ημέρες που μπορεί να μεσολαβούν.

 

7/4/2020

Μέσα σε 3 μήνες και λίγες ημέρες περισσότεροι από 81.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας της πανδημίας, που έχει πλέον καλύψει σχεδόν το σύνολο του πλανήτη.

Στις ΗΠΑ οι θάνατοι σε λιγότερο από ένα μήνα είναι περίπου διπλάσιοι από το μέσο όρο μηνιαίων απωλειών που είχε ο αμερικανικός στρατός κατά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Δυστυχώς, η επιδημία φουντώνει σε όλο και περισσότερες πολιτείες: 9 από τις 50 πολιτείες έχουν πάνω από 10.000 κρούσματα και 4 από αυτές πάνω από 500 νεκρούς.

Η Ισπανία δυστυχώς εξακολουθεί να έχει πολύ υψηλή πίεση στο σύστημα υγείας και αύξηση του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, και δυστυχώς, παρά το πολύ σημαντικό ποσοστό των ασθενών που αναρρώνουν, η κατάσταση είναι ακόμα εξαιρετικά δύσκολη.

Στην Ιταλία συνεχίζεται η βασανιστικά αργή πορεία εξασθένισης της επιδημίας, με το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο να είναι η σταθερή μείωση των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, σε συνδυασμό με τη σταθερή αύξηση των ασθενών που αναρρώνουν και είναι πλέον το 18% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η Γαλλία εμφανίζει μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς συνεχίζει να ανακοινώνει μεγάλους αριθμούς κρουσμάτων και θανάτων που αφορούν προηγούμενες ημερομηνίες, κυρίως από οίκους ευγηρίας. Κρίνοντας από το ρυθμό αύξησης των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση η επιδημία εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμα σε φάση πλήρους εξέλιξης.

Σημαντικούς ρυθμούς αύξησης των θανάτων εξακολουθούν να εμφανίζουν το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Πορτογαλία.

Στη Γερμανία η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων συνοδεύεται από αισθητή αύξηση του ημερήσιου αριθμού θανάτων, γεγονός που μαζί με την ταχεία αύξηση των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανησυχίας.

Στην Αυστρία παρουσιάζεται επιβράδυνση της επιδημίας η οποία συνδυάζεται με διατήρηση του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση εντός των πλαισίων αντοχής του συστήματος υγείας και μάλιστα με τάσεις μείωσης.

Η πιο ανησυχητική εικόνα έρχεται από τη Μ. Βρετανία η οποία έχει σημαντικό ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων, υψηλό ρυθμό αύξησης των θανάτων και μικρό ποσοστό ασθενών που έχουν αναρρώσει.

Στην Ελλάδα η εικόνα παραμένει αμετάβλητη, με δικαιολογημένη αισιοδοξία. Ο μεγάλος στόχος της διατήρησης των ασθενών στις ΜΕΘ σε αριθμούς που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα υγείας φαίνεται να επιτυγχάνεται, καθώς ο αριθμός των διασωληνωμένων διατηρείται κάτω από τους 100. Η Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι πραγματικά μεγάλη και σημαντική, τόσο από πλευράς αριθμών, όσο και σε ότι αφορά μαζικές μετακινήσεις.

 

5/4/2020

Τέσσερεις χώρες, ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία, και Γαλλία έχουν πλέον ξεπεράσει την Κίνα σε αριθμούς κρουσμάτων και θανάτων, ενώ η Γερμανία έχει περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα από την Κίνα, αλλά μικρότερο αριθμό θανάτων.

Βασανιστικά αργά, αλλά σταθερά, η Ιταλία βλέπει αχτίδες φωτός, καθώς τα κρούσματα, οι θάνατοι και ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση εξελίσσονται με όλο και μικρότερους ρυθμούς αύξησης.

Κάποιες ενδείξεις επιβράδυνσης υπάρχουν και για την Ισπανία, όμως θα χρειαστεί οι τάσεις να διατηρηθούν αρκετές μέρες ακόμα ώστε να αποτελέσουν αφορμή αισιοδοξίας.

Αντίθετα στις ΗΠΑ η επιδημία εξαπλώνεται ταχύτατα και σε όλο και περισσότερες περιοχές, καθώς στους ρυθμούς της Ν. Υόρκης κινούνται 8 ακόμα πολιτείες.

Δυστυχώς η Μ. Βρετανία φαίνεται ότι θα είναι το επόμενο μεγάλο επίκεντρο της πανδημίας, ενώ τόσο τα αριθμητικά δεδομένα, όσο και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων, αποτελούν παράγοντες ανησυχίας για την πιθανή ένταση.

Στην Ελλάδα διατηρείται η αισιόδοξη εικόνα με κύριο χαρακτηριστικό την προς το παρόν ελεγχόμενη, από πλευράς αριθμών, κατάσταση στο σύστημα υγείας και κυρίως τον πολύ μικρό ρυθμό αύξησης των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Όσο η πανδημία προχωράει είναι σαφές ότι οι απόλυτοι αριθμοί επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχουν όλο και μικρότερη σημασία για τη συγκριτική παρακολούθηση των τοπικών επιδημιών, καθώς είναι εντελώς διαφορετικό το κατά χώρα εύρος των εξετάσεων, είτε ώς επιλογή είτε εξ' ανάγκης λόγω έλλειψης τεχνικών πόρων.

Οι αριθμοί των θανάτων παρέχουν μια πιο σαφή εικόνα, ενώ τεράστιας σημασίας είναι ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (κατά κανόνα αντιπροσωπεύει διασωληνωμένους ασθενείς σε ΜΕΘ) και ο ρυθμός μεταβολής του.

Εξίσου σημαντικές πληροφορίες είναι οι ρυθμοί μεταβολής των κρουσμάτων, των θανάτων, των ασθενών που αναρρώνουν και εκείνων που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

 

3/4/2020

Ένας σχετικά ασφαλής τρόπος να παρακολουθεί κανείς την πορεία της πανδημίας, είναι να μην επικεντρώνεται στους απόλυτους αριθμούς, αλλά στους ρυθμούς αύξησης ή μείωσης των κρουσμάτων, θανάτων, των ασθενών που αναρρώνουν και εκείνων που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στη φάση της εκθετικής ανόδου κρουσμάτων και θανάτων σχεδόν σε όλη την έκταση της επικράτειας. Εκτός της Ν. Υόρκης η οποία μέχρι σήμερα είναι το επίκεντρο της επιδημίας καταγράφοντας το 38% των κρουσμάτων και το 42% των θανάτων, άλλες 3 πολιτείες (New Jersey, California και Michigan) έχουν ξεπεράσει τα 10.000 κρούσματα, ενώ μικρότεροι αριθμοί κρουσμάτων εμφανίζονται στο σύνολο των λοιπών πολιτειών. Μέσα στις επόμενες 5 ημέρες εκτιμάται ότι με τους παρόντες ρυθμούς, το σύνολο των κρουσμάτων θα έχει πλησιάσει ή και ξεπεράσει τις 500.000, ενώ ο αριθμός των θανάτων θα πλησιάζει τις 20.000.

Η Ισπανία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της εκθετικής αύξησης με σχετική επιβράδυνση του ρυθμού εμφάνισης κρουσμάτων, αλλά πολύ υψηλούς ημερήσιους αριθμούς θανάτων που δυστυχώς θα διατηρηθούν για αρκετές μέρες ακόμα. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η συνεχής αύξηση, με σημαντικό ρυθμό, του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση που διατηρεί σταθερή μια τεράστια πίεση στο σύστημα υγείας. Αισιόδοξο στοιχείο είναι το αυξανόμενο ποσοστό των ασθενών που ανακοινώνονται ως αναρρώσαντες, επί του συνόλου των κρουσμάτων (26%).

Στην Ιταλία φαίνεται ότι η επιδημία έφτασε την κορύφωσή της το διάστημα 21-27/3 και έχει αρχίσει η εξομάλυνση της αυξητικής καμπύλης για τα κρούσματα. Οι θάνατοι παραμένουν ακόμα σε υψηλά ημερήσια επίπεδα, όμως ο ρυθμός αύξησης των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση έχει μειωθεί σημαντικά. Εάν δεν υπάρξει έξαρση της επιδημίας σε άλλες περιοχές της χώρας, εκτιμάται ότι μέσα σε λίγες μέρες θα μπορεί κανείς να μιλήσει για σταδιακή εξασθένιση.

Στη Μ. Βρετανία υπάρχουν σταθερά υψηλοί ρυθμοί αύξησης κρουσμάτων και θανάτων που δημιουργούν έντονη ανησυχία. Τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των ασθενών που αναρρώνουν και εκείνων που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση παραμένουν σε πολύ χαμηλές τιμές και δεν έχουν μεταβληθεί το τελευταίο 10ήμερο, καθιστώντας αδύνατη την εκτίμηση της κατάστασης στο σύστημα υγείας με αριθμητικά κριτήρια.

Η Γαλλία παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις στην εξέλιξη κρουσμάτων και θανάτων, η οποία εν μέρει οφείλεται στην ενημέρωση των στοιχείων με δεδομένα προηγούμενων ημερών (π.χ. η αναφορά στις 2/4, 884 θανάτων που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά στοιχεία προηγούμενων ημερών). Κρίνοντας από τον αριθμό των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση σε σχέση με τις δυνατότητες του συστήματος υγείας και το ρυθμό αύξησής τους, η επιδημία στη Γαλλία βρίσκεται ακόμα σε φάση πλήρους εξέλιξης και η κατάσταση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές μέρες.

Η Σουηδία, με το μάλλον «χαλαρό» μοντέλο αντιμετώπισης της επιδημίας, δε φαίνεται να ακολουθεί αισθητά χειρότερη πορεία σε σχέση με τις άλλες χώρες, ενδεχομένως εξαιτίας και του τρόπου ζωής στη χώρα ο οποίος περιέχει στοιχεία κοινωνικής αποστασιοποίησης ακόμα και υπό κανονικές συνθήκες. Σημειώνεται όμως ο σημαντικός και ανησυχητικός ρυθμός αύξησης των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Η περίπτωση του Ιράν παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις άλλες χώρες, με διαδοχικές εξάρσεις της επιδημίας. Είναι άγνωστο αν αυτό οφείλεται σε εμφάνιση νέων τοπικών εστιών, σε αναφορές κρουσμάτων και θανάτων προηγούμενων ημερών, ή σε αναθεώρηση των κριτηρίων καταγραφής κρουσμάτων και απόδοσης θανάτων στην ασθένεια COVID-19.

Η Πορτογαλία συνεχίζει να δίνει μια δύσκολη μάχη, μακριά από τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας τα οποία εστιάζουν στις μεγαλύτερες χώρες, με σημαντικούς ρυθμούς αύξησης κρουσμάτων και θανάτων, σε συνδυασμό με σημαντική πίεση στο σύστημα υγείας. Η Πορτογαλία με πληθυσμό λίγο μικρότερο από την Ελλάδα, καταγράφει μέχρι σήμερα 246 θανάτους και 245 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.

Ελβετία, Βέλγιο και Ολλανδία παρουσιάζουν μείωση των ρυθμών αύξησης των κρουσμάτων, αλλά εξακολουθούν να έχουν σημαντικούς ρυθμούς αύξησης των θανάτων. Και στις τρεις χώρες το ανησυχητικό στοιχείο είναι ο αυξανόμενος βαθμός πίεσης των συστημάτων υγείας.

Στη Γερμανία παρότι παρατηρείται ένας σημαντικός ρυθμός αύξησης των θανάτων και του αντίστοιχου ποσοστού σε σχέση με τις τιμές στην αρχή της επιδημίας, ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων είναι σχετικά χαμηλός, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το μεγάλο αριθμό εξετάσεων που πραγματοποιείται. Το κύριο χαρακτηριστικό της επιδημίας στη Γερμανία είναι η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας το οποίο καταφέρνει να απορροφήσει τις συνέπειες, εμφανίζοντας σημαντικό ποσοστό ασθενών που αναρρώνουν σε σχέση με τα κρούσματα (28%) και επάρκεια σε κλίνες εντατικής θεραπείας (άλλωστε η Γερμανία έχει μια από τις υψηλότερες αναλογίες κλινών ΜΕΘ ανά πληθυσμό, παγκοσμίως).

Αντίστοιχη παρουσιάζεται η κατάσταση και στην Αυστρία, με χαμηλό ρυθμό αύξησης κρουσμάτων και καλή κατάσταση του συστήματος υγείας.

Στην Ελλάδα η συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζεται πλέον και στις επίσημες δηλώσεις των αρμοδίων και είναι βάσιμη. Οι ρυθμοί αύξησης τόσο των θανάτων όσο και των κρουσμάτων είναι σε μονοψήφια νούμερα (6% και 8% αντίστοιχα), ενώ εξακολουθεί να παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (92). Εάν ο συγκεκριμένος αριθμός παραμείνει κάτω από 150 έως τα μέσα Απριλίου και υπάρξει περαιτέρω μείωση των ρυθμών αύξησης κρουσμάτων και θανάτων κοντά στο 4-5% η συγκρατημένη αισιοδοξία θα είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Δυστυχώς είναι αναμενόμενο ότι για αρκετές ημέρες ακόμα θα συνεχιστεί η καταγραφή ημερήσιου αριθμού θανάτων αντίστοιχου ή και μεγαλύτερου των σημερινών (6), καθώς θα εξελίσσεται η πορεία των ήδη νοσούντων.

1/4/2020

Όσο η πανδημία προχωράει είναι σαφές ότι οι απόλυτοι αριθμοί επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχουν όλο και μικρότερη σημασία για τη συγκριτική παρακολούθηση των τοπικών επιδημιών, καθώς είναι εντελώς διαφορετικό το κατά χώρα εύρος των εξετάσεων, είτε ώς επιλογή είτε εξ' ανάγκης λόγω έλλειψης τεχνικών πόρων.

Οι αριθμοί των θανάτων παρέχουν μια πιο σαφή εικόνα, ενώ τεράστιας σημασίας είναι ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (κατά κανόνα αντιπροσωπεύει διασωληνωμένους ασθενείς σε ΜΕΘ) και ο ρυθμός μεταβολής του.

Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι είναι το νέο μεγάλο επίκεντρο της πανδημίας, ενώ η Ισπανία έχει μπροστά της 10 πολύ δύσκολες ημέρες. Οι ρυθμοί αύξησης κρουσμάτων και θανάτων έχουν μειωθεί, όμως είναι εξαιρετικά μεγάλη η πίεση στο σύστημα υγείας.

Η Ιταλία έχει σαφώς μπει σε φάση επιβράδυνσης των κρουσμάτων αν και ο αριθμός των θανάτων εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να παραμένει στα σημερινά υψηλά επίπεδα για περίπου 5-10 ημέρες, καθώς πάνω από 4.000 ασθενείς είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ είναι ακόμα μικρή η αναλογία των ασθενών που ανάρρωσαν προς τα συνολικά κρούσματα.

Στη Μ. Βρετανία υπάρχει σημαντικός ρυθμός αύξησης των θανάτων, αλλά ο ανακοινωμένος αριθμός ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει επί 9 ημέρες αμετάβλητος, οδηγώντας στη λανθασμένη απεικόνιση πολύ χαμηλής πίεσης προς το σύστημα υγείας.

Στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει μια σταθερή κατάσταση η οποία μπορεί να εμπνέει αισιοδοξία, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει εντός των ορίων που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα υγείας. Ανησυχητική παράμετρος είναι ο μικρός αριθμός ασθενών που ανάρρωσαν, ενώ τις τελευταίες μέρες δεν ανακοινώνεται ο συνολικός αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών. Τεράστιας σημασίας είναι η διασφάλιση επάρκειας των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας για το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και για το προσωπικό καθαριότητας των νοσοκομείων το οποίο εκτίθεται στον ίδιο βαθμό.

 

30/3/2020

Η προσπάθεια παρακολούθησης της πανδημίας από τον ιό SARS–CoV-2 πέραν των θεμάτων της ιατρικής επιστήμης, εμπεριέχει πολλές αβεβαιότητες για την ακρίβεια των δεδομένων που ανακοινώνουν οι διάφορες χώρες.

Η συσσωρευόμενη εμπειρία από την πορεία της επιδημίας στην Ευρώπη, αλλά και αντικρουόμενες πληροφορίες που έρχονται από την Κίνα σχετικά με τους αριθμούς των τεφροδόχων που παραδίδονται στις οικογένειες των θυμάτων, έχουν δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα για τον αναλογικά «μικρό» αριθμό κρουσμάτων και θανάτων που έχουν ανακοινωθεί επίσημα.

Η περίπτωση της Τουρκίας έχει επίσης προβληματίσει για την ακρίβεια των αναφερόμενων  στοιχείων για μια χώρα 81 εκατομμυρίων κατοίκων. Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της Ρωσίας, το αχανές μέγεθος της οποίας δύσκολα μπορεί να δικαιολογήσει μόλις 1.800 κρούσματα σε ένα πληθυσμό 145 εκατομμυρίων.

Έως και το βράδυ της 30ης Μαρτίου καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 770.00 επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότεροι από 37.000 θάνατοι.

Σε ότι αφορά την ομάδα χωρών που παρακολουθούνται, το νέο μεγάλο επίκεντρο της πανδημίας φαίνεται ότι αναπτύσσεται στις ΗΠΑ και ιδίως στην πολιτεία της Ν. Υόρκης η οποία συγκεντρώσει το 42% των κρουσμάτων και το 43% των θανάτων με ταυτόχρονη μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας της πολιτείας.

Η Ισπανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση πλήρους εξέλιξης της πανδημίας, με το πιο ανησυχητικό στοιχείο να είναι η μεγάλη αύξηση του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτιμάται ότι το σύστημα υγείας της Ισπανίας και οι δυνατότητες νοσηλείας σε κλίνες ΜΕΘ/ΜΑΦ έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής.

Στην Ιταλία είναι πλέον σαφής η τάση μείωσης του ημερήσιου αριθμού κρουσμάτων. Ο αριθμός των θανάτων ανά ημέρα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά υπάρχει βάσιμη αισιοδοξία ότι μπορεί να αρχίσει να έχει σαφή τάση μείωσης έως την 6/4. Επίσης αισιόδοξο μήνυμα είναι η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που αναρρώνουν από την ασθένεια.

Ιδιαιτέρως επικίνδυνη είναι η εξέλιξη της κατάστασης στη Γαλλία, τη Μ. Βρετανία και την Ολλανδία, ενώ στη Σουηδία έχει αρχίσει να υπάρχει μεγάλη αύξηση των θανάτων σε συνδυασμό με μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας.

Ακολουθεί ο συνοπτικός πίνακας με την εικόνα της επιδημίας σε κάθε μία από τις χώρες της παρακολουθούμενης ομάδας. Επειδή η παρακολούθηση της κατάστασης στο σύνολο των ΗΠΑ δίνει σε μεγάλο βαθμό παραπλανητική εικόνα καθώς φαίνεται πώς σε αυτή τη φάση η επιδημία κτυπά κυρίως την πολιτεία της Ν. Υόρκης και δευτερευόντως αυτές του Νιου Τζέρσευ και της Καλιφόρνια, στον πίνακα εισήχθη ως ξεχωριστή εγγραφή η πολιτεία της Ν. Υόρκης.

Δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να βρεθούν αντίστοιχες αξιόπιστες χρονοσειρές με επιμέρους στοιχεία για την επαρχία Χιουμπέι της Κίνας.

 

28/3/2020

Με ολοκληρωμένα την παροχή στοιχείων από όλες τις χώρες για τις 27/3/2020, η συνολική εικόνα διαγράφεται ιδιαιτέρως ανησυχητική, καθώς είναι αρκετές οι χώρες στις οποίες η επιδημία βρίσκεται σε φάση εκθετικής εξάπλωσης.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με την πιο ταχεία εξάπλωση, με μεγάλους ρυθμούς αύξησης τόσο για τα κρούσματα, όσο και για τους θανάτους. Το επίκεντρο της επιδημίας είναι η Νέα Υόρκη στην οποία εμφανίζεται περίπου το 45% των κρουσμάτων και το 36% των θανάτων. Αυτό έχει αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περιοχή να υπάρχει υπερφόρτωση του συστήματος υγείας, κάτι που δεν αποτυπώνεται στον αντίστοιχο δείκτη που αναφέρεται στο σύνολο της χώρας. Δυστυχώς εντός 3-4 ημερών φαίνεται ότι θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 200.000 κρούσματα.

Στη Μ. Βρετανία η κατάσταση δείχνει να αρχίζει να βγαίνει εκτός ελέγχου. Ιδιαίτερα ανησυχητικός είναι ο πολύ χαμηλός λόγος αναρρωσάντων προς θανάτους (0,18) που είναι ένας από τους μικρότερους παγκοσμίως (σημειώνεται πώς ο αριθμός των αναρρωσάντων παραμένει σταθερός στους 135 εδώ και 5 ημέρες, ενδεχομένως λόγω ελλιπούς ενημέρωσης στοιχείων).

Η Ιταλία και η Ισπανία εξακολουθούν να παρουσιάζουν πολύ μεγάλους αριθμούς ημερήσιων κρουσμάτων και θανάτων αν και ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων στην Ιταλία παρουσιάζει μια σταθερή, αλλά πολύ αργή μείωση. Η μεγαλύτερη ανησυχία για την Ιταλία είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων τοπικών εστιών στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία παρουσιάζουν ιδιαιτέρως επικίνδυνες τάσεις με ταυτόχρονη πολύ μεγάλη πίεση του συστήματος υγείας στις δύο πρώτες.

Στη Γερμανία εξακολουθεί να διατηρείται η κατάσταση υψηλού αριθμού κρουσμάτων και χαμηλού αριθμού θυμάτων, με ελεγχόμενη κατάσταση στο σύστημα υγείας. Η χαμηλή αναλογία των θυμάτων προς κρούσματα είναι αποτέλεσμα του πολύ μεγάλου αριθμού εξετάσεων που πραγματοποιούνται, σε συνδυασμό με τη μικρή ηλικία των περισσότερων κρουσμάτων σε σχέση με χώρες όπως η Ιταλία.

Το Ιράν, παρά το προχωρημένο από πλευράς χρόνου στάδιο της επιδημίας, δείχνει τάσεις νέας, μεγάλης αύξησης, Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται σε νέες τοπικές εστίες εξάπλωσης της επιδημίας, κάτι που αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για όλες τις χώρες.

Στην Ελλάδα εξακολουθεί η σχετικά ήπια εξέλιξη της επιδημίας. Στην παρούσα φάση χρειάζεται μεγάλη προσοχή καθώς η ομαλή εξέλιξη μπορεί πολύ εύκολα να διαταραχθεί. Μεγάλος παράγοντας κινδύνου είναι οι σημαντικές ελλείψεις μέσων ατομικής προστασίας (κατάλληλες μάσκες τουλάχιστο FFP2, προστατευτικά ματιών, προστατευτικός ρουχισμός κορμού-κεφαλής-υποδημάτων)  των ιατρών και νοσηλευτών, παράμετρος η οποία έχει αρχίσει να εμφανίζει επικίνδυνα αποτελέσματα κρουσμάτων μεταξύ του προσωπικού των μονάδων υγείας. Όπως έχει φανεί σε όλο τον κόσμο, η προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδημίας χάνεται ή κερδίζεται σε δύο επίπεδα: την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού και την κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία.

 

26/3/2020

Συνεχίζοντας την προσπάθεια παρακολούθησης και αξιολόγησης των δεδομένων της πανδημίας από τον ιό SARS CoV-2 και βάσει των στοιχείων που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τις 21.00 της Πέμπτης 26/3/2020, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:

Στην Ιταλία, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μικρή κάμψη στους μέσους όρους 3 ημερών των ρυθμών αύξησης των κρουσμάτων και των θανάτων, οι ημερήσιες τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές σε πολύ υψηλά επίπεδα. Φαίνεται ότι η επιδημία ακολουθεί μια μορφή παρατεταμένης κορύφωσης η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη γιατί δεν επιτρέπει καμία ανακούφιση του συστήματος υγείας, καθώς συσσωρεύει περιστατικά. Εάν δεν εμφανιστεί σύντομα σημαντική κάμψη στους ρυθμούς αύξησης και σταθερή μείωση των ημερήσιων αριθμών, η Ιταλία κινδυνεύει να παρασυρθεί σε μια επιδημία με τα χαρακτηριστικά αυτοσυντηρούμενης αλυσιδωτής αντίδρασης.

Η Ισπανία φαίνεται ότι είναι σε φάση ανεξέλεγκτης εξάπλωσης. Ο μέσος όρος 3 ημερών του ρυθμού αύξησης κρουσμάτων να είναι περίπου στο 19%, και τον αντίστοιχο των θανάτων στο 27%. Ιδιαιτέρως ανησυχητικός είναι και ο βαθμός πίεσης του συστήματος υγείας καθώς αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος εντός 4 ημερών να ξεπεράσει τα 100.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και εντός 5 ημερών τους 10.000 θανάτους.

Σε εξίσου άσχημη κατάσταση εμφανίζεται και η Γαλλία με το ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων να είναι περίπου στο 14% και των θανάτων στο 25%. Ταχεία είναι και η αύξηση των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση και η συνακόλουθη επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Σε αυτό το επίπεδο η Γαλλία διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το σύνολο σχεδόν των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών: τις σημαντικές υποδομές, δυνατότητες και εμπειρία του Γαλλικού στρατού (SSA-Service de Santé des Armées) και την ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδιασμού ανάπτυξης και ενσωμάτωσης αυτών των υποδομών στο εθνικό σύστημα υγείας.  

Στο Βέλγιο δυστυχώς τα δεδομένα δεν είναι καλύτερα. Σημαντικός ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων (19%) και πολύ υψηλός ρυθμός αύξησης των θανάτων (36%) που συνοδεύονται από πολύ έντονη πίεση στο σύστημα υγείας (139%).

Η κατάσταση στην Ολλανδία εξελίσσεται επίσης επικίνδυνα, καθώς οι ρυθμοί αύξησης σε κρούσματα (16,1%) και θανάτους (26,8) συνοδεύονται από μεγάλη πίεση προς το σύστημα υγείας (118%) και ποσοστό θνητότητας (5,8%) πάνω από το μέσο όρο.

Η Πορτογαλία κινείται σε αντίστοιχη κατεύθυνση με ρυθμό αύξησης κρουσμάτων περίπου 20% και θανάτων 38%, αλλά διαχειρίσιμο προς το παρόν αριθμό ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ΗΠΑ είναι σε ιδιαιτέρως επικίνδυνη φάση, ειδικά λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η εξάπλωση και οι ραγδαίοι ρυθμοί αύξησης (27% στα κρούσματα και 35% στους θανάτους) αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, με τη Νέα Υόρκη να συγκεντρώνει περίπου το 50% των κρουσμάτων και το 35% των θανάτων. Η πιο συντηρητική εκτίμηση δείχνει ότι εντός 3 ημερών θα υπάρχει διπλασιασμός των κρουσμάτων και των θανάτων. Σημειώνεται ότι παρά το μεγάλο ονομαστικό αριθμό διαθέσιμων κλινών εντατικής θεραπείας, το μέγεθος της χώρας και άρα η διασπορά αυτών, και οι ιδιαιτερότητες του συστήματος υγείας έχουν ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας σε ότι αφορά την πίεση προς αυτό.

Στη Μ. Βρετανία εξακολουθεί να καταγράφεται σχετικά μικρός αριθμός περιστατικών σε κρίσιμη κατάσταση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη σημαντική απόκλιση του αντίστοιχου ποσοστού από το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών (1,8% σε σχέση με 4,7). Ταυτόχρονα εμφανίζονται μέτριοι ρυθμοί αύξησης των κρουσμάτων και των θανάτων (18,8 % και 18,5% αντίστοιχα). Η αίσθηση είναι ότι η κατάσταση δεν αποτυπώνεται επαρκώς από τα αριθμητικά δεδομένα.

Στη Σουηδία η πιο επικίνδυνη παράμετρος είναι η αύξηση του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση η οποία αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό μπορεί να οδηγήσει εντός 4-5 ημερών σε σημαντική υπερφόρτωση του συστήματος υγείας, ενώ ιδιαίτερα υψηλός είναι ο ρυθμός αύξησης των θανάτων (39,2%).

Η Ελβετία παρουσιάζει μεγάλους αριθμούς κρουσμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό της (1.356 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, μεγαλύτερο και από της Ιταλίας), αλλά χαμηλό ποσοστό θνητότητας (1,6% ) και χαμηλό ποσοστό ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (1,2% των νοσούντων).

Η Γερμανία, παρά τους σημαντικούς ρυθμούς αύξησης κρουσμάτων και θανάτων (15% και 25% αντίστοιχα) εξακολουθεί να εμφανίζει πολύ χαμηλά ποσοστά θνητότητας (εν μέρει εξαιτίας και του μεγάλου αριθμού των εξετάσεων που πραγματοποιεί, άρα και του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων που καταγράφονται) και πάρα πολύ μικρό αριθμό ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (πιθανότατα οφείλεται σε καθυστέρηση στη συγκέντρωση και ενημέρωση των συγκεκριμένων στοιχείων). Προς το παρόν οι συνέπειες της επιδημίας φαίνεται ότι απορροφούνται από την εξαιρετική κατάσταση του συστήματος υγείας της χώρας.

Αντίστοιχη πορεία και χαρακτηριστικά έχει η επιδημία και στην Αυστρία, όπου παρά το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό της, εμφανίζεται μικρό ποσοστό θνητότητας και μικρός αριθμός ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα εξακολουθούν να είναι ενθαρρυντικά καθώς φαίνεται ότι η επιδημία διατηρεί χαμηλό ρυθμό αύξησης στα κρούσματα (8,7%) και μέτριο ρυθμό αύξησης στους θανάτους (15,3%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι ο χαμηλότερος (2,49) μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών χωρών της ομάδας παρακολούθησης, με την αμέσως επόμενη Γερμανία να βρίσκεται στο 2,85. Φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι η επιδημία θα ακολουθήσει μια πιο ομαλή πορεία σε σχέση με άλλες χώρες, χωρίς έντονα εκθετική εξέλιξη, αλλά ενδεχομένως να έχει μια μεγαλύτερη χρονική έκταση. Τεράστια σημασία θα έχει η δυνατότητα διαχείρισης των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση από το σύστημα υγείας και φαίνεται πώς θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο αριθμός αυτός να διατηρηθεί σε πρώτη φάση κάτω από το 100 έως το τέλος του μήνα και κάτω από το 150 στις επόμενες 15 ημέρες.

 

25/3/2020

Τα στοιχεία που ακολουθούν επιχειρούν να παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση της πανδημίας του κορονο-ιού SARS CoV-2 και την αξιολόγηση της κατάστασης και της πορείας της επιδημίας στην Ελλάδα, μέσω της συγκριτικής παρουσίασης μεγεθών πέραν των πρωτογενών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα στις 25/3/2020 η επιδημία στην Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε ελεγχόμενη άνοδο, με μικρότερους ρυθμούς αύξησης κρουσμάτων και θανάτων σε σχέση με τις χώρες που βρίσκονται στην ίδια περίπου φάση εξέλιξης. Το σύστημα υγείας είναι προς το παρόν σε θέση να διαχειριστεί με ασφάλεια τα περιστατικά, αν και όπως δείχνει η εμπειρία άλλων χωρών η συγκεκριμένη κατάσταση αναστρέφεται μέσα σε 2-3 ημέρες εάν υπάρξει απότομη άνοδος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα πολύ χαμηλά ποσοστά κλινών ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους (6,0) και κλινών νοσηλείας ανά 1.000 κατοίκους (4,2). Συνεπώς οι συγκεκριμένες τάσεις δεν πρέπει να αποτελούν παράγοντα εφησυχασμού, αλλά κίνητρο διατήρησης υψηλού βαθμού εγρήγορσης. Είναι απόλυτα κρίσιμο και αναγκαίο να τηρούνται τα μέτρα αυτοπεριορισμού και το σύνολο των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των επιστημονικών δεδομένων.

Εκτός της Ιταλίας και της Ισπανίας που βρίσκονται σε απόλυτα κρίσιμη κατάσταση, επικίνδυνη εικόνα παρουσιάζουν η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Αυστρία, με την τελευταία να διαθέτει σημαντικές εφεδρείες στο σύστημα υγείας.

Η Μ. Βρετανία παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει ποσοστό θνητότητας πάνω από το μέσο όρο (5,2%), εμφανίζει μικρό αριθμό περιστατικών σε κρίσιμη κατάσταση και άρα μικρή πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε καθυστέρηση ημερών στην ανακοίνωση των σχετικών αριθμών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα χαμηλά ποσοστά κλινών ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους (6,6) και κλινών νοσηλείας ανά 1.000 κατοίκους (2,5), και τις παλινωδίες της κυβέρνησης που είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη λήψη μέτρων, είναι εξαιρετικά εύκολο η κατάσταση να φύγει εκτός ελέγχου.

Οι ΗΠΑ εμφανίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνες τάσεις σε ότι αφορά τους ρυθμούς αύξησης κρουσμάτων και θανάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το μεγάλο ονομαστικό αριθμό διαθέσιμων κλινών εντατικής θεραπείας, το μέγεθος της χώρας και άρα η διασπορά αυτών, και οι ιδιαιτερότητες του συστήματος υγείας έχουν ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας σε ότι αφορά την πίεση προς αυτό.

Το Ιράν παρότι χρονικά βρίσκεται σε προχωρημένη φάση της επιδημίας εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλους αριθμούς ημερήσιων κρουσμάτων και θανάτων, έστω και με μικρούς ρυθμούς αύξησης των αντίστοιχων συνολικών. Το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για την κατάσταση του συστήματος υγείας δεν επιτρέπει μια πιο σαφή αξιολόγηση της κατάστασης.

Η Σουηδία η οποία επέλεξε και εμμένει σε μια πολιτική αντιμετώπισης με ήπια μέτρα, φαίνεται να καταγράφει μικρούς ρυθμούς αύξησης κρουσμάτων και μεγάλους ρυθμούς αύξησης θανάτων, σε συνδυασμό με διαφαινόμενη οριακή κατάσταση του συστήματος υγείας.

Γερμανία και Ελβετία, παρά το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον αυξημένο αριθμό εξεταζόμενων δειγμάτων, φαίνεται πώς καταφέρνουν να απορροφήσουν τις μέχρι σήμερα συνέπειες της επιδημίας εξαιτίας της επάρκειας μέσων και πόρων των συστημάτων υγείας.

Ο Κωστής Δελήμπασης γεννήθηκε το 1971 στη Λάρισα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και ασκεί το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού από το 1996, με κύρια αντικείμενα περιβαλλοντικά έργα και μελέτες, διαχείριση βιομηχανικής επικινδυνότητας και εκτάκτων καταστάσεων και project management επενδυτικών σχεδίων και τεχνικών έργων.

Από το καλοκαίρι του 2001 εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό e-telescope.gr. Άρθρα του έχουν αναδημοσιευτεί σε πολλά ελληνικά και ξένα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.  

Περισσότερα άρθρα και επικοινωνία