Το e-telescope.gr και ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής αυτού Κ. Δελήμπασης , αποδίδουν την πρέπουσα σημασία στη σύννομη, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου (εφεξής ΔΤ) e-telescope.gr.

 

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται το σύνολο των πληροφοριών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που μπορούν από μόνα τους ή συνδυαστικά με άλλα στοιχεία, να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται: ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Οικογενειακή κατάσταση, ΑΜΚΑ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων και επισκέψεων (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι για τη χρήση-ανάγνωση του e-telescope.gr δεν απαιτείται εγγραφή, κωδικός πρόσβασης ή η παροχή οποιουδήποτε στοιχείου από τον επισκέπτη,

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιέλθουν στην κατοχή μας:

α) Κατά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω της σχετικής καρτέλας επικοινωνίας. Με τη χρήση της συγκεκριμένης καρτέλας και τη συμπλήρωση των πεδίων αυτής, ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι παρέχει οικειοθελώς τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα πεδία και δίνει το δικαίωμα της επεξεργασίας και χρήσης αυτών προκειμένου να απαντηθεί το μήνυμα/αίτημά του.

β) Μέσω της χρήσης cookies

 

Τί είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών τα οποία βοηθούν αποφασιστικά στη μέτρηση της επισκεψιμότητας, την αύξηση της ταχύτητας περιήγησης και εν γένει τη βελτίωση της λειτουργίας, του περιεχομένου και της συνολικής εμφάνισης του ΔΤ. Στο ΔΤ χρησιμοποιούνται επίσης cookies από συνεργαζόμενους τρίτους φορείς (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης) τα οποία αποσκοπούν στη συνολική βελτίωση της ποιότητας και ταχύτητας περιήγησης των χρηστών. Τα cookies έχουν συγκεκριμένη χονική διάρκεια "ζωής" η οποία για τον παρόντα ΔΤ είναι 30 ημέρες.

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο ΔΤ παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα αποδοχής ή όχι της χρήσης cookies, με δυνατότητα ανά πάσα χρονική στιγμή αναίρεσης της αρχικής απόφασης. Η επιλογή αποκλεισμού καλύπτει απόλυτα τα cookies του παρόντα ΔΤ, ενδέχεται όμως να μην επηρεάζει τα cookies από τρίτα μέρη. Αν ο χρήστης επιθυμεί την κατάργηση των cookies τρίτων μερών (π.χ. Google, Facebook, Twitter κλπ) θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες επιλογές που προσφέρονται από την ιστοσελίδα κάθε τρίτου μέρους.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιήθούν κατάλληλες ρυθμίσεις στο φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται (browser) ώστε να αποκλειστούν πλήρως τα cookies, ή να υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαίωσης κατά περίπτωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πλήρης αποκλεισμός ή ο περιορισμός της χρήσης cookies ενδέχεται να περιορίσει την ταχύτητα και το εύρος διαθέσιμων επιλογών κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

 

Διαχείριση & Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται στην κατοχή μας βάσει των ανωτέρω περιγραφθέντων νόμιμων οδών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το λόγο για τον οποίο οικειοθελώς παραδόθηκαν από τη χρήστη .

Για την προστασία και ασφάλειά τους χρησιμοποιείται κάθε εφικτό και ενδεικνυόμενο μέτρο προστασίας.

Καμία διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς τρίτους δεν πραγματοποιείται, εκτός εάν απαιτηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο από κρατικές αρχές.

Τα αρχεία προσωπικών δεδομένων διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα/επικοινωνία του χρήστη για το οποίο κατατέθηκαν εξ' αρχής.

 

Σύνδεσμοι προς τρίτες ιστοσελίδες

Στον παρόντα ΔΤ περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι αυτοί υφίστανται για λόγους πληροφόρησης και διευκόλυνσης του χρήστη. Η ύπαρξη των συνδέσμων δε συνιστά εγγύηση ή επιβεβαίωση για την πολιτική και τις πρακτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων από αυτές τις ιστοσελίδες και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ελλιπείς πρακτικές και παραλείψεις. Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται για την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων κάθε ιστοσελίδας από το αντίστοιχο κείμενο που υπάρχει διαθέσιμο σε αυτή.

Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων συντάχθηκε, εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου 2019, υπόκειται δε σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.