Οι χώρες τα δεδομένα των οποίων παρουσιάζονται, επελέγησαν με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Χώρες με προχωρημένο στάδιο εξέλιξης της επιδημίας (Κίνα, Ν. Κορέα, Ιράν, Ιταλία)

β) Χώρες με πληθυσμό αντίστοιχου μεγέθους με αυτόν της Ελλάδας (Πορτογαλία, Ελβετία, Αυστρία, Σουηδία, Βέλγιο)

γ) Χώρες με διαφοροποιημένες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της επιδημίας (Ολλανδία, Σουηδία, Μ. Βρετανία)

δ) Χώρες υψηλού ενδιαφέροντος με σημαντική εξέλιξη της επιδημίας (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Μ. Βρετανία)

Τα μεγέθη τα οποία παρουσιάζονται και αξιολογούνται στα πλαίσια της προσπάθειας παρακολούθησης της πανδημίας είναι τα εξής:

[ΠΛΗΘ.]: Ο πληθυσμός κάθε κράτους

[ΕΠΙΒ. ΚΡΟΥΣΜ.]: Ο συνολικός αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού SARS CoV-2 μέχρι την ημέρα ενημέρωσης. Ο αριθμός επικαιροποιείται μετά την ανακοίνωση του συνολικού αριθμού ημέρας από κάθε χώρα.

[ΚΡΟΥΣΜ./ ΕΚΑΤΟΜ. ΠΛΗΘ.]: Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων κάθε κράτους. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί εν μέρει ένδειξη της εξάπλωσης της επιδημίας σε κάθε χώρα, καθώς επηρεάζεται σημαντικά από τον αριθμό των δειγμάτων που εξετάζονται βάσει είτε της στρατηγικής επιλογής της χώρας, είτε των δυνατοτήτων της.

[ΘΑΝΑΤΟΙ]: Ο συνολικός αριθμός θανάτων που αποδίδονται στον ιό SARS CoV-2 μέχρι την ημέρα ενημέρωσης. Ο αριθμός επικαιροποιείται μετά την ανακοίνωση του συνολικού αριθμού ημέρας από κάθε χώρα.

[ΘΑΝ./ ΕΚΑΤΟΜ. ΠΛΗΘ.]: Ο συνολικός αριθμός θανάτων ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων κάθε κράτους. Αποτελεί αντιπροσωπευτικότερη παράμετρο της εξάπλωσης και της έντασης της επιδημίας σε κάθε χώρα, σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό των κρουσμάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων, καθώς δεν υπεισέρχεται ο παράγοντας των εξεταζόμενων δειγμάτων.

[ΘΑΝ./ΚΡΟΥΣΜ.]: Το ποσοστό των θανάτων επί των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Η συγκεκριμένη παράμετρος πρέπει να αξιολογείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αριθμό των δειγμάτων που εξετάζονται βάσει είτε της στρατηγικής επιλογής της χώρας, είτε των δυνατοτήτων της. Μικρός αριθμός εξεταζόμενων δειγμάτων οδηγεί σε υπο-εκτίμηση των κρουσμάτων και σε αύξηση του ποσοστού θανάτων επί των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Το ποσοστό σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται ότι κινείται περίπου στο 4,5%, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά χώρα.

[ΑΝΑΡΡ.]: Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν αναρρώσει μετά από προσβολή  από τον ιό SARS CoV-2, μέχρι την ημέρα ενημέρωσης. Σημειώνεται ότι ο αριθμός επικαιροποιείται μετά την ανακοίνωση του συνολικού αριθμού ημέρας από κάθε χώρα

[ΑΝΑΡ./ΘΑΝ.]: Ο λόγος του αριθμού των ατόμων που έχουν αναρρώσει προς τον αριθμό των θανάτων. Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει ενδιαφέρον καθώς δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια για συγκριτικές εκτιμήσεις καθώς δεν υπεισέρχεται ο παράγοντας του εύρους των εξετάσεων που πραγματοποιεί κάθε χώρα. Η Κίνα και η Νότια Κορέα εμφάνισαν τιμές 4,69 και 0,69 αντίστοιχα στη χειρότερη χρονική στιγμή της επιδημίας (peak) και βρίσκονται σήμερα σε τιμές άνω του 22 και 29 αντίστοιχα. Σε προχωρημένα στάδια της εξάπλωσης η παράμετρος είναι ενδεικτική της αποτελεσματικότητας, και εμμέσως του βαθμού υπερφόρτωσης του συστήματος υγείας κάθε χώρας.

[N]: Ο συνολικός αριθμός των νοσούντων από τον ιό SARS CoV-2 την ημέρα ενημέρωσης. Ο αριθμός επικαιροποιείται μετά την ανακοίνωση του συνολικού αριθμού ημέρας από κάθε χώρα.

[ΝΟΣ. ΚΡΙΣ. ΚΑΤΑΣΤ.]: Ο αριθμός των νοσηλευομένων σε κρίσιμη κατάσταση την ημέρα ενημέρωσης. Ο αριθμός επικαιροποιείται μετά την ανακοίνωση του συνολικού αριθμού ημέρας από κάθε χώρα. Κατά κανόνα αναφέρεται σε ασθενείς διασωληνωμένους σε ΜΕΘ. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι ιδιαιτέρως κρίσιμος για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα υγείας της κάθε χώρας, σε συνάρτηση με τον αριθμό διαθέσιμων κλινών εντατικής θεραπείας.

[ΝΚΚ/N]: Ο αριθμός των νοσηλευομένων σε κρίσιμη κατάσταση προς το συνολικό αριθμό νοσούντων την ημέρα ενημέρωσης.

[ΠΙΕΣΗ ΣΥΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ]: Ο βαθμός πίεσης του συστήματος υγείας της κάθε χώρας. Τιμές άνω του 100% είναι ενδεικτικές υπερφόρτωσης του συστήματος υγείας, καθώς κατά κανόνα σημαίνει ότι διασωληνωμένοι ασθενείς νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ/ΜΑΦ. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιούνται για κάθε χώρα οι αριθμοί των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ/ΜΑΦ, το μέσο ποσοστό κάλυψης των κλινών από περιστατικά εκτός SARS CoV-2 και ο αριθμός των νοσηλευόμενων σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας της προσβολής από τον ιό SARS CoV-2. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί μια απλουστευμένη προσέγγιση καθώς δε λαμβάνει υπ’ όψιν κρίσιμες παραμέτρους, όπως η υπερφόρτωση περιστατικών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ο αριθμός των διαθέσιμων αναπνευστήρων και η δύναμη του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού (από 26/3/2020 λαμβάνεται υπ' όψιν μια αύξηση κατά 40% των διαθέσιμων κλινών εξαιτίας των έκτακτων μέτρων των κρατών). Είναι μια αρχική ένδειξη της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το σύστημα υγείας της χώρας και κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω εξέλιξη της επιδημίας. Στις χώρες για τις οποίες δεν εμφανίζεται τιμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό κλινών.

[ΗΜ/ΝΙΑ 1ου ΕΠΙΒ. ΚΡ.]: Η ημερομηνία που καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη συγκεκριμένη χώρα. Σημειώνεται ότι σε αρκετές χώρες υπήρξε καταγραφή του 1ου κρούσματος αρκετά νωρίς (π.χ. στην Ιταλία στις 31/1/20, στη Γαλλία στις 25/1/20) και μεσολάβησε σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι την εμφάνιση των επόμενων κρουσμάτων που σηματοδότησαν και την έναρξη της ευρείας διασποράς.

[ΗΜ/ΝΙΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΠΙΒ. ΚΡΟΥΣΜ.]: Η ημερομηνία εκκίνησης της μαζικής εμφάνισης κρουσμάτων, η οποία συχνά είναι διαφορετική από την εμφάνιση του 1ου κρούσματος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

[ΡΥΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜ. 5d AVG]: Ο μέσος όρος των 5 τελευταίων ημερών του ρυθμού μεταβολής του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων. Οι τιμές της συγκεκριμένης παραμέτρου είναι αυξημένες στην αρχή της εξάπλωσης. Στην Κίνα η μέγιστη τιμή ήταν 52% περίπου στη μέση της καμπύλης αύξησης των κρουσμάτων, στη Νότια Κορέα η μέγιστη τιμή ήταν 96% στο τέλος της 1ης εβδομάδας μαζικής εμφάνισης κρουσμάτων, ενώ στην Ιταλία 267%, επίσης κατά τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας μαζικής εμφάνισης. Για την Κίνα η τιμή ήταν 14,2% στο peak και έπεσε στο 1,9% μετά από 7 ημέρες, όταν ήταν πλέον σαφές ότι είχε αρχίσει η φάση εξασθένισης. Στην Νότια Κορέα στο peak της επιδημίας η τιμή ήταν 18,1%, και μετά από 7 ημέρες 2,2%.

[ΡΥΘΜΟΣ ΘΑΝ. 5d AVG]: Ο μέσος όρος των 5 τελευταίων ημερών του ρυθμού μεταβολής του συνολικού αριθμού των θανάτων. Στην Κίνα η μέγιστη τιμή ήταν 49% στην αρχή των στοιχείων που έχουν αποσταλεί στον ΠΟΥ, στο peak των κρουσμάτων ήταν 12% και 12 ημέρες αργότερα έπεσε στο 4,2%. Στην Νότια Κορέα η μέγιστη τιμή ήταν 100% 15 ημέρες μετά την έναρξη της μαζικής εμφάνισης κρουσμάτων, στο peak ήταν 24%, 10 ημέρες αργότερα έπεσε στο 3,8%, ενώ εμφάνισε αύξηση στο 5,6% (24/3/2020) . Στην Ιταλία η μέγιστη τιμή ήταν 94%, 5 ημέρες μετά την έναρξη της μαζικής εμφάνισης κρουσμάτων και 17,5% στη χειρότερη μέχρι σήμερα ημέρα από πλευράς κρουσμάτων και θανάτων (21/3/2020).

Δείτε την συνεχή παρακολούθηση της πορείας της πανδημίας

Τα πρωτογενή δεδομένα αντλούνται από:

World Health Organization COVID-19 Situation Dashboard

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

COVID-19 Coronavirus Pandemic, worldometers.info

"Health Care Resources". stats.oecd.org

Health at a Glance 2019: OECD Indicators, 9. Health care activities : Hospital beds and discharges rates

 

Με σεβασμό στους ανθρώπους και τον πόνο που κρύβονται πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι τα στοιχεία και οι αξιολογήσεις που παρουσιάζονται ούτε υποκαθιστούν, ούτε και διορθώνουν τα αντίστοιχα των επίσημων εθνικών και διεθνών φορέων και σε περίπτωση ασυμφωνίας επικρατέστερα είναι εκείνα των επίσημων αρχών.