Έχει ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα η έκδοση προκυρήξεων από τους κατά τόπους συνεργαζόμενους φορείς για τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Leader.

Το Leader αποτελεί τμήμα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφορά την υλοποίηση έργων που συµβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της τοπικής οικονοµίας, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της κάθε τοπικής στρατηγικής (ΤΑΠΤοΚ, LEADER/CLLD). Ενδεικτικά ενισχύονται παρεµβάσεις µε στόχο την προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τοµέα, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, τη δηµιουργία και εκσυγχρονισµό ΜΜΕ, την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

Περίοδος υποβολής: διαφορετική κατά τόπους, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των ομάδων τοπικής δράσης

Δείτε το σύνολο των ανοικτών προκηρύξεων Leader στο espa.gr