Επιδότηση επιχειρήσεων

Επενδύω στη Θεσσαλία
Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα
Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ήπειρο
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στη Δυτ. Μακεδονία
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Προκηρύξεις Leader σε όλη την Ελλάδα
Κουπόνια τεχνολογίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχειρηματική εκκίνηση Δυτικής Ελλάδας
Επανεπενδύω στη Θεσσαλία
Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας
Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Ψηφιακό άλμα
Ψηφιακό βήμα