Δημοσιεύθηκαν 2 νέες προκηρύξεις-προσκλήσεις για ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Οι προσκλήσεις αφορούν τα καθεστώτα Γενικής Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, ενώ παράταση δόθηκε στην υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του καθεστώτος Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

 

Γενική Επιχειρηματικότητα

Απευθύνεται σε όλα τα μεγέθη και ηλικίες επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακά, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, καθώς επίσης και άυλες δαπάνες. Τα είδη ενίσχυσης είναι η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή, ενώ εάν το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να καταταχθεί σε μία από τις ειδικές κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η επιχορήγηση.
Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται γεωγραφικά, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, και βάσει των ενισχυόμενων δαπανών.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η κατ΄αρχήν ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιουλίου 2020.

 

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Απευθύνεται σε σε νέες ή υπό ίδρυση ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακά, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, καθώς επίσης και άυλες δαπάνες. Τα είδη ενίσχυσης είναι η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, η φορολογική απαλλαγή και η επιχορήγηση.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται γεωγραφικά, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και βάσει των ενισχυόμενων δαπανών, αλλά και της τυχόν ένταξης του επενδυτικού σχεδίου σε μια από τις ειδικές κατηγορίες.

Η κατ΄αρχήν ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιουλίου 2020.

 

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Απευθύνεται σε όλα τα μεγέθη και ηλικίες επιχειρήσεων και έχει ώς κύρια χαρακτηριστικά τη γρήγορη εξέταση του φακέλου με ελάχιστα κριτήρια και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν αποκλειστικά μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα είδη ενίσχυσης είναι μόνο η φορολογική απαλλαγή.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται γεωγραφικά και αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.

Η αξιολόγηση γίνεται αυτοτελώς για κάθε επενδυτικό σχέδιο στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων παρατείντεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.