Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Υλικά / Κατασκευές
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  • Υγεία

Περίοδος υποβολής: έως  7/4/2016-8/7/2016 (παράταση)

Αναλυτική παρουσιάση της δράσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=16&cs=