ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απορίες, διευκρινήσεις, ερωτήσεις για το Γ' ΠΕΠ και τα προγράμματα επιδότησης
Απάντηση
Δελτία τύπου
Άτυπος Χρήστης
Δημοσιεύσεις: 131
Εγγραφή: 05 Δεκ 2005 12:52

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοσίευση από Δελτία τύπου » 27 Ιουν 2007 11:51

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απευθύνεται σε: Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων
Τυπικές προϋποθέσεις:
- να έχουν συμπληρώσει 2 πλήρεις (12μηνες) διαχειριστικές χρήσεις
- να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους το 2006 (0-50)
- να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 3ετίας 30.000-5.000.000€
- διαθέτουν τη νόμιμη κατά περίπτωση άδεια λειτουργίας
- είναι εγγεγραμμένες στο οικείο κατά περίπτωση Επιμελητήριο

Ύψος προϋπολογισμού: 30.000-150.000€
Επιδότηση: 50% του προϋπολογισμού, ίδια κεφάλαια τουλάχιστο 25%
Επιλέξιμες δαπάνες:
 • Κτίρια και εγκαταστάσεις: διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων εφόσον αποτελούν συνοδευτική δαπάνη. Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν ανήκει στο δικαιούχο της επιδότησης θα πρέπει να υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει λάβει χώρα κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι η μίσθωση θα συναφθεί και το σχετικό δικαιολογητικό θα κατατεθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης, μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και της Τράπεζας.
  Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για την υλοποίηση της επένδυσης.
  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
  Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής
  Δικαιώματα Τεχνογνωσίας. έως το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
  Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).
  Δαπάνες προώθησης. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Είναι επιλέξιμη δαπάνη το κόστος σύνταξης media plan και το κόστος παραγωγής προωθητικού υλικού. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
Προθεσμία: 17/9-11/10/2007

Απάντηση