ΕΣΠΑ, απλά ένα εργαλείο

Αρχικά η προδημοσίευση τον Οκτώβριο του 2015 και στη συνέχεια η προκήρυξη το Φεβρουάριο του 2016, 4 δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, δημιούργησαν προσδοκίες τόσο για τόνωση της επιχειρηματικότητας, όσο και για επαγγελματικές διεξόδους, μέσω αυταπασχόλησης, από την ανεργία. Τελικά τί ισχύει στην πραγματικότητα και ποιές δυνατότητες προσφέρουν αυτές οι προκηρύξεις;

Πριν αναφερθεί κανείς συγκεκριμένα στα 4 νέα προγράμματα αξίζει μια γενική αναφορά στις επιδοτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων. Η επιδότηση δεν είναι παρά ένα εργαλείο και ώς τέτοιο μπορεί να τύχει καλής ή κακής χρήσης. Ένα ποσό επιδότησης από μόνο του ποτέ δεν είναι, και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται, ώς ικανό να οδηγήσει σε μια υγιή και επιτυχημένη επένδυση.

Ο κάθε υποψήφιος επενδυτής πριν καν σκεφτεί το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για επιδότηση πρέπει να σκεφτεί τις απαντήσεις τουλάχιστο στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Αν δεν υπήρχε η δυνατότητα επιδότησης θα επέλεγα να κάνω αυτή την επένδυση;
 • Αν δεν πάρω την επιδότηση μπορώ να στηρίξω οικονομικά την επένδυση για ένα διάστημα 3 ετών;

Εάν η απάντηση δεν είναι «ΝΑΙ» και στις δύο ερωτήσεις τότε κινδυνεύει να μπλεχτεί σε περιπέτειες.

Μια βασική αρχή που πρέπει να έχει στο μυαλό του οποιοσδήποτε επίδοξος νέος επιχειρηματίας, είναι ότι θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένη ρευστότητα (υπάρχουσα ή/και μέσω πολύ συντηρητικών προβλέψεων εσόδων) για να καλύψει τα έξοδα της επιχείρησης για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστο 2 και κατά προτίμηση 4 ετών. Οι λόγοι:

 • Μια επαγγελματική δραστηριότητα κατά κανόνα ωριμάζει προς το τέλος της 1ης πενταετίας λειτουργίας, ανάλογα και με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αντικειμένου και της κάθε περίπτωσης.
 • Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά δεν υφίσταται ώς εργαλείο παροχής ρευστότητας.
 • Ακόμα και τα προγράμματα επιδότησης που χρηματοδοτούν λειτουργικές δαπάνες, «πληρώνουν» την επιδότηση αφού οι δαπάνες έχουν εξοφληθεί από το δικαιούχο. Ο μηχανισμός προκαταβολών που έχει ανακοινωθεί και παρακάμπτει την απαίτηση έκδοσης εγγυητικών επιστολών τραπεζών, αφενός αφορά μέρος της επιδότησης (40%) και αφετέρου δεν έχει πλήρως διασαφηνιστεί ώστε να εκτιμηθεί η λειτουργικότητά του. Επιπλέον τα συγκεκριμένα προγράμματα καλύπτουν μόνο την 1η διετία λειτουργίας.

Τέλος, ο κάθε υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να ξέρει ότι η διαδικασία υλοποίησης ενός επιδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου επιφέρει σημαντική γραφειοκρατική επιβάρυνση, στα πλαίσια των ελέγχων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες ελέγχου γίνονται συνεχώς πιο τυπολατρικέςκαι δυσκίνητες.

Ας δούμε και κάποιες πιο ειδικές παρατηρήσεις για τα 4 νέα πρόγραμματα. Οι αναλυτικές αναφορές στο περιεχόμενο του καθενός από αυτά μπορούν να βρεθούν στους συνδέσμους μετά τον τίτλο κάθε προγράμματος.

 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

http://www.e-telescope.gr/subsidies/espa-ii-2016-scientists

Πρόκειται για το πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό και έχει κινήσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πέρα από τις τυπικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, η διάρθρωση των βαθμολογούμενων κριτηρίων δίνει προβάδισμα σε εκείνους τους υποψήφιους δικαιούχους που ικανοποιούν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Έναρξη εργασιών μετά την 1/1/2011, για τους αυτοαπασχολούμενους, ή περίοδος ανεργίας ίση ή μεγαλύτερη του 1 έτους, για τους ανέργους
 • Χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα για το 2015
 • Συνεργασίες δύο ή περισσότερων υποψήφιων δικαιούχων με στόχο την ίδρυση εταιρικών σχημάτων

Υποψήφιοι δικαιούχοι που δεν έχουν τουλάχιστο τα 2 από τα 3 χαρακτηριστικά, δύσκολα θα επιτύχουν βαθμολογία ικανή να διασφαλίσει την έγκριση της αίτησης.

Όμως η πιο σημαντική παράμετρος της συγκεκριμένης προκήρυξης είναι το ότι με ένα πρόχειρο υπολογισμό, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός (32.500.000€), επαρκεί για την επιδότηση περίπου 1.300 δικαιούχων σε όλη την Ελλάδα, αριθμός πολύ μικρός αν ληφθεί υπ’ όψιν το εύρος των ειδικοτήτων που καλύπτει η προκήρυξη.

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

http://www.e-telescope.gr/subsidies/espa-ii-2016-new-entrepreneurs

Πρόκειται για ένα αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα το οποίο έχει σαφή στόχευση, μέσω και των κριτηρίων βαθμολόγησης, σε «έξυπνα» και καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια από επιστήμονες. Παρότι και εδώ ο συνολικός προϋπολογισμός είναι μικρός (72.000.000€ - περίπου 1.200 επενδυτικά σχέδια), σαφώς απευθύνεται σε μικρότερο κοινό από το πρόγραμμα των πτυχιούχων. Σημεία κλειδιά για μια καλή βαθμολόγηση είναι:

 • Η καλή επιχειρηματική ιδέα, με έμφαση στο προϊόν ή την υπηρεσία
 • Ο προσεκτικός, πλήρης και αναλυτικός σχεδιασμός της επένδυσης
 • Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • Η συνεργασία δύο ή περισσότερων εταίρων με συμπληρωματικές ειδικότητες

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

http://www.e-telescope.gr/subsidies/espa-ii-2016-sme

Αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν ένα υλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αύξηση δυναμικότητας, την αναβάθμιση της ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών και την επέκταση σε νέα προϊόντα/υπηρεσίες. Από τα βαθμολογούμενα κριτήρια προκύπτει ότι οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να κατόρθωσαν κατά τη διάρκεια της κρίσης να κινηθούν οριακά καλύτερα από το μέσο όρο του κλάδου τους και να μην έκαναν μειώσεις προσωπικού. Επί της ουσίας δηλαδή δεν αφορά επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά εκείνες που έχουν εξασφαλίσει την επιβίωση και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου με σαφή στόχευση (προϊόντα, αγορές) και ολοκληρωμένο χαρακτήρα (παραγωγή, ποιότητα, ενέργεια, περιβάλλον, προώθηση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 78.000.000€ και αναμένεται ότι θα επιδοτηθούν 1.200-1.400 επενδυτικά σχέδια.

 

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

http://www.e-telescope.gr/subsidies/espa-ii-2016-tourism

Αφορά τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στον εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, την επέκταση της λειτουργικής περιόδου, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και της λειτουργίας τους, και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Το επενδυτικό σχέδιο και ο προϋπολογισμός του πρέπει να τεκμηριώνουν πειστικά τον προσανατολισμό στους παραπάνω στόχους.
Βασική προϋπόθεση για μια καλή βαθμολογία είναι η επιχείρηση να είχε θετικά και αυξανόμενα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια και να μην προχώρησε σε μειώσεις προσωπικού. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ωριμότητα της επένδυσης, όπως το κατά πόσο έχουν ήδη εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίησή της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 70.000.000€ και αναμένεται ότι θα επιδοτηθούν 1.600-1.900 επενδυτικά σχέδια.

 

dromon 468x60

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ανήθικος πολιτικός αναλφαβητισμός της τρομοκρατίας

Η λογική της τρομοκρατικής επίθεσης με φάκελο-βόμβα είναι σαν το ψάρεμα. Οι τρομοκράτες τους στέλνου...

Το φιλελεύθερο αίτημα διαχωρισμού εκκλησίας - κράτους

Η πρόσφατη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Μητσοτάκη, αναφορικά με το θέμα δια...

Η Πέμπτη Εποχή

Μέσα στα πανάρχαια μυστικά του πλανήτη μας, όταν ακόμα αυτός ήταν λάβα και νερό, βρίσκεται η αλήθεια...

Η Τεχνολογια ως θεραπαινίδα της Τέχνης

Η σύνδεση τεχνολογίας και τέχνης είναι δεδομένη. Οι δυο όροι, τέχνη και τεχνική (και σήμερα τεχνολογ...